Agenda

 

Algemene ledenvergadering

Op 18 maart 2022 is weer een algemene ledenvergadering geweest.

Financiële aspecten

In deze vergadering is na een toelichting van de penningmeester op de jaarcijfers en de financiële positie van de vereniging, gevolgd door een verslag van de kascommissie, de jaarrekening vastgesteld. 

Bestuurs(her)benoemingen

3 bestuursleden (P. Moors, H.Gijsen en H. Soudant) waarvan de zittingstermijn was afgelopen zijn herbenoemd. Aan de oproep voor aanvulling in het bestuur hebben 4 leden gevolg gegeven. Deze nieuwe bestuursleden zijn E. Gilissen, E. Kluijt – Lennertz, R. Arbouw en R Lebon.

Renovatieplannen clubhuisje

De plannen voor de renovatie van het clubhuisje zijn toegelicht. Hiervoor is veel zelfwerkzaamheid van leden nodig. Er zal een bouwgroepje worden geformeerd.

Start tennisseizoen

Het tennisseizoen zal starten op 1 april. De banen worden tijdig in orde gemaakt. Op 26 maart zal door  diverse leden op en rondom de tennisvelden en het clubhuisje een opschonings- en poetsactie worden uitgevoerd. Hiervoor is aan de leden een oproep gedaan. De mannen beginnen buiten het clubhuisje om 10.00 uur en de dames nemen het interieur van het clubhuisje vanaf 12.00 uur onder handen.

Leden

De secretaris kon melden dat onze vereniging op dit moment 120 leden heeft.

Activiteiten

In de vergadering werden de volgende activiteiten besproken.

Tennisclinic

Op 3 april zal een tennisclinic gegeven worden door 2 ervaren tennisleraren.

Tennislessen

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om aan tennislessen deel te nemen. Op 4 april zullen deze tennislessen starten. Zie voor meer informatie het betreffende tabblad.

Openingstoernooi

Het openingstoernooi is gepland op 10 april.

Eindzomerfestijn

Het eindzomerfestijn zal georganiseerd worden op 10 september.

Jeugdactiviteiten

Voor de jeugd zullen ook activiteiten worden gehouden. De data hiervoor zullen nog nader bepaald worden.

De Tennisvereniging zal haar medewerking verlenen aan sportdag van basisschool.

Herenavonden.

Op woensdagavond zijn vanaf 18 uur de banen gereserveerd voor de mannelijke senioren.

Op deze avond worden onderlinge partijtjes gespeeld, waarbij via een wisselsysteem alle aanwezige leden aan de beurt komen om te spelen.

Jeu de Boules

Op de herenavonden kan vanaf 19.00  uur ook een balletje worden gegooid op de jeu de boulebaan. 

Damesavonden.

Er is dit jaar geen specifieke avond voor dames gereserveerd.

E-mail clubcompetitie

Dit jaar wordt de unieke e-mail clubcompetitie weer opnieuw opgestart. Voor meer informatie wordt verwezen naar het betreffende tabblad.

35 jarig bestaansfeest

In 2020 bestond de vereniging 35 jaar. Het was de bedoeling om met een bijzondere activiteit hier aandacht aan te besteden. Deze festiviteit is echter door de coronacrisis niet door kunnen gaan. De vereniging kijkt nu uit naar het moment van het 40 jarig bestaan.