Agenda

 

Algemene ledenvergadering

Op 15 maart 2024 is de algemene ledenvergadering geweest. Deze keer werd die gehouden in het gerenoveerde clubhuis.

Financiële aspecten

In deze vergadering is een toelichting van de penningmeester gegeven op de jaarcijfers 2023 en de financiële positie van de vereniging. Door de kascommissie is verslag uitgebracht, waarna decharge aan de penningmeester is verleend voor het gevoerde financiële beheer.  Ook is de begroting voor 2024 besproken.

Herbenoeming voorzitter

Voor de voorzitter John Lennertz was de zittingstermijn afgelopen. John stelde zich weer herkiesbaar en hij is door het bestuur voor een nieuwe termijn voorgedragen. John Lennertz is in de vergadering herbenoemd als voorzitter van de Tennisvereniging Kalleberg.

Renovatieplannen clubhuisje

De uitvoering van de zeer geslaagde renovatie van het clubhuisje is in de vergadering nog nader belicht. Aan de leden die als vrijwilliger aan die klus hebben deelgenomen is veel dank verschuldigd. Zij zullen nog in het zonnetje worden gezet.

Start tennisseizoen

De start van het tennisseizoen was op 1 april. De banen werden tijdig in orde gemaakt. Op 30 maart is nog door  diverse leden op en rondom de tennisvelden en het clubhuisje een opschonings- en poetsactie worden uitgevoerd. 

Leden

Ter vergadering is de laatste stand van het aantal leden door de secretaris bekend gemaakt. 

Activiteiten

In de vergadering werden verder de volgende activiteiten besproken.

Tennislessen

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om aan tennislessen deel te nemen. De lessen worden gegeven op dinsdagen en donderdagen vanaf 18.30 uur. De leden krijgen nog een mail voor het aanmelden voor deze lessen. Zie voor meer informatie het betreffende tabblad.

Openingstoernooi

De activiteit voor de opening van het tennisseizoen werd bepaald op 7 april vanaf 13.30 uur. De leden kregen hiervoor nog een mail waarna ze zich voor deze activiteit konden aanmelden.

Eindzomerfestijn

De datum van de eindzomer activiteit is in de vergadering vastgesteld op 18 augustus ’s middag en zal weer eindigen met een barbecue.

Jeugdactiviteiten

Voor de jeugd zal ook activiteiten worden gehouden. De data hiervoor zullen nog nader bepaald worden.

Sportdag basisschool

De Tennisvereniging zal, wanneer vanuit de basisschool weer het verzoek komt om de sportdag mee te regelen, ook dit jaar haar medewerking daaraan verlenen met een leuke tennis clinic die dan verzorgd wordt door seniorleden.

Herenavonden

Ook in het nieuwe seizoen zijn op woensdagavond vanaf 18 uur de banen gereserveerd voor de mannelijke senioren.

Op deze avond worden onderlinge partijtjes gespeeld, waarbij via een wisselsysteem alle aanwezige leden aan de beurt komen om te spelen.

Damesavonden

Jeu de Boules

Op de herenavonden kan vanaf 19.00  uur ook een balletje worden gegooid op de jeu de boulebaan. 

Damesavonden.

Of er dit jaar ook een specifieke avond voor dames wordt gereserveerd kan door de dames van de vereniging desgewenst ingevuld worden de vrijdagen.

E-mail clubcompetitie

Wegens te weinig deelnamen de afgelopen jaren wordt de unieke e-mail clubcompetitie voorlopig niet meer opgestart tenzij daar vanuit de leden een oproep volgt. Voor meer informatie wordt verwezen naar het betreffende tabblad.

35 jarig bestaansfeest

In 2020 bestond de vereniging 35 jaar. Het was de bedoeling om met een bijzondere activiteit hier aandacht aan te besteden. Deze festiviteit is echter door de coronacrisis niet door kunnen gaan. De vereniging kijkt nu uit naar het moment van het 40 jarig bestaan.