Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIES

INSCHRIJVING

Men wordt lid door aanmelding bij de secretaris. Na opname van de gegevens van het aanmeldingsformulier in de ledenadministratie en na betaling van de contributie, ontvangt het nieuwe lid een sleutel van de tennisbanen.

De vereniging kent juniorleden en seniorleden. Men is juniorlid tot het jaar waarin men achttien jaar wordt. Als men in de loop van het kalenderjaar 18 jaar wordt, is men met ingang van 1 januari van dat jaar seniorlid.

Contributie juniorleden € 35,00 per jaar
seniorleden € 45,00 per jaar
gezin € 100,00 per jaar

BETALING CONTRIBUTIE

Vanaf 1 januari van elk jaar tot 1 april kan de contributie voor het nieuwe seizoen worden voldaan.
Leden die op 1 april hun contributie nog niet hebben voldaan, worden geacht hun lidmaatschap te hebben beëindigd.

Het betalen van de contributie kan gebeuren:

  • door het bedrag over te maken op de rekening van onze vereniging bij de Rabobank t.n.v. Tennisvereniging Kalleberg op rekening NL55 RABO 0115 5914 43 onder vermelding van de naam/namen van degene(n) voor wie de contributie betaald wordt.
  • door contante betaling bij de penningmeester.

PROEFLIDMAATSCHAP

Mensen die overwegen om lid te worden maar nog niet zeker weten of ze tennissen leuk zullen vinden, kunnen voor € 10,00 een maand lang aspirantlid worden. Na een maand kunnen ze dan besluiten om volledig lid te worden

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Leden die het lidmaatschap niet meer wensen voort te zetten, dienen dit voor aanvang van het nieuwe seizoen (1 april) kenbaar te maken bij de secretaris. Na inlevering van de sleutelset is het lidmaatschap dan beëindigd.