Privacy Statement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van TV Kalleberg te Sint Geertruid aan een lid of bezoeker van de vereniging.

1. Jouw privacy

TV Kalleberg heeft persoonsgegevens nodig om een lidmaatschapsovereenkomst met haar leden aan te gaan. TV Kalleberg vindt het heel belangrijk dat op een juiste manier met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en vindt de bescherming van de persoonsgegevens van essentieel belang voor haar activiteiten. In dit privacy statement geven wij informatie over de wijze waarop TV Kalleberg persoonsgegevens van leden en / of bezoekers verwerkt.

2. Privacy Statement

TV Kalleberg hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Kalleberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

3. Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor TV Kalleberg persoonsgegevens van haar leden en / of bezoekers nodig heeft. Als je lid wordt van TV Kalleberg verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens:

 • om je te registreren als lid van de vereniging;
 • om je te kunnen informeren over verenigingsaangelegenheden;
 • om periodiek de verschuldigde lidmaatschapsgelden (contributie) te kunnen incasseren;
 • voor interne analyses over de opbouw van ons ledenbestand en de woonplaats van onze leden;
 • om je op de hoogte te brengen van activiteiten en andere actuele zaken, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media.

4. Welke gegevens verwerkt TV Kalleberg

In de ledenadministratie van TV Kalleberg wordt van alle leden de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer, de geboortedatum en het emailadres vastgelegd. Verder wordt genoteerd op welke datum het lidmaatschap is begonnen en in welk jaar het is beëindigd.

5. Verstrekking aan derden

TV Kalleberg zal nimmer persoonsgegevens verstrekken voor commerciële doeleinden. Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden kunnen wij de gegevens doorgeven aan een derde partij, maar wij zullen dat nooit doen zonder je toestemming.

6. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7. E-mail

Communicatie met onze leden geschiedt vooral via e-mail. Bij jouw aanmelding voor het lidmaatschap dien je daarom een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van berichten over lessen en toernooien, voor informatie over ledenvergaderingen, om activiteiten aan te kondigen etc. Wanneer we emailberichten versturen aan groepen mensen, die onderling geen regelmatig contact hebben, gebruiken we het BCC (Blind Carbon Copy)-veld. Zo voorkomen we dat de ontvangers elkaars emailadressen zien.

8. Website

De vereniging is zeer terughoudend met het vermelden van persoonsgegevens op de website van TV Kalleberg. Wanneer het noodzakelijk is naam, adres, telefoonnummer of emailadres van een of meer leden op de website te vermelden gebeurt dat met instemming van de betrokkenen.

9. Foto’s en filmopnames

Bij sommige activiteiten van de vereniging, zoals toernooien en feesten, worden foto’s en filmopnames gemaakt. Dat gebeurt in alle openheid en transparantie. Om promotionele redenen kunnen sfeerbeelden van de evenementen worden geplaatst op de website en / of de facebookpagina van de vereniging. Leden en bezoekers die niet willen dat hun afbeelding voor dit doel wordt gebruikt, kunnen dit kenbaar maken. Met hun wens zal zeker rekening worden gehouden.

10. Bewaartermijn

TV Kalleberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Lidmaatschapsgegevens bewaren wij gedurende de periode van het lidmaatschap plus vijf jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar (vanwege fiscale verplichtingen).

11. Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kun je deze richten aan: secretaris TV Kalleberg, via e-mail p.moors@kpnplanet.nl. Volgens de wet heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

12. Wijzigingen

TV Kalleberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Indien TV Kalleberg een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een bericht per mail.

Sint Geertruid, 25 juni 2018